หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศใช้แผนและ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผล การประเมินผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาลตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผ่นพับในหัวข้อ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบาย คสช. สร้างระบบเข้มแข็ง ต้านทุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมพลังความดี [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แผ่นพับในหัวข้อ การรักษาวินัยพนักงานท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2      3