หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 

 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลกำแพงดิน  
 

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลกำแพงดิน
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ซึ่งเทศบาลตำบลกำแพงดินได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพงดิน ในการประชุมวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นั้น
       เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ซึ่งเทศบาลตำบลกำแพงดิน ให้ทราบโดยทั่วกัน
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                    ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 10.57 น. โดย คุณ วีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์

ผู้เข้าชม 7 ท่าน