กิจกรรม
ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

ประกาศเทศบลตำบลกำแพงดิน
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       ตามที่เทศบาลตำบลกำแพงดิน ได้ดำเนินการจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 28(3) ข้อ 79 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
       ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เทศบาลตำบลกำแพงดิน จึงขอประกาศให้ทราบว่า ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสงศิลปะ เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยเสนอราคาเป็นทั้งสิ้น 2,650- บาท (สองพันหกร้อยหเาสิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
      จึงประกาศโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14.13 น. โดย คุณ วีระพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์

ผู้เข้าชม 4 ท่าน