หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงดิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.กำแพงดิน
วัดศรีศรัทธาราม
วัดกำแพงดิน
ศาสนสถานตำบลกำแพงดิน
ตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพงดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำแพงดิน
นางสาวณัฏยา โนรีแพทย์
นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
เทศบาลตำบลกำแพงดิน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
โทรศัพท์ 056-673-222 โทรสาร 056-673-172
 
 
 
 
(พจ0023.5/ว187 ลว 24 พ.ค.65) แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนกสิทธิในประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน4ผลงาน1รายการ(พจ0023.5/ว187 ลว 24 พ.ค.65)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
(พจ0023.5/ว186 ลว24 พ.ค.65) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 จำนวน 26 ผลงาน(พจ0023.5/ว186 ลว24 พ.ค.65)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พจ0023.3-ว2034ลว.24พ.ค.65 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (พจ0023.3-ว2034ลว.24พ.ค.65)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พจ0023.3-ว2033ลว.24พ.ค.65 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พจ0023.3-ว2033ลว.24พ.ค.65)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พจ0023.3-ว2028ลว.24พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (พจ0023.3-ว2028ลว.24พ.ค.65)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พจ0023.3-ว2038ลว.24พ.ค.65 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564(พจ0023.3-ว2038ลว.24พ.ค.65)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พจ0023.3-ว2032ลว.24พ.ค.65 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ0023.3-ว2032ลว.24พ.ค.65)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พจ0023.3/2030ลว.24พ.ค.65 อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (พจ0023.3/2030ลว.24พ.ค.65)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พจ0023.3-ว2037ลว24พ.ค.65 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(พจ0023.3-ว2037ลว24พ.ค.65)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พจ0023.3/ว2031ลว24พ.ค.65 การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน (พจ0023.3/ว2031ลว24พ.ค.65)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.4/ว 2026 ลว 24 พ.ค. 65 การสัมมนาส่งเสริมการจัดทำเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมเเละความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2004 ลว 23 พ.ค.65 ขอแจ้งผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคการศึกษา : สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (พจ 0023.3/ว 2004 ลว 23 พ.ค.65)  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2001 ลว 23 พ.ค.65 การรณรงค์ฉีดเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ในเด็กอายุ 12-17 ปี และประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป (พจ 0023.3/ว 2001 ลว 23 พ.ค.65)  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2000 ลว 23 พ.ค.65 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (พจ 0023.3/ว 2000 ลว 23 พ.ค.65)  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 1999 ลว 23 พ.ค.65 เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSsfe Family Game) (พจ 0023.3/ว 1999 ลว 23 พ.ค.65)  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 1998 ลว 23 พ.ค.65 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (พจ 0023.3/ว 1998 ลว 23 พ.ค.65) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 1957 ลว 20 พ.ค.65 แผนปฏิบัติการจัดการขยัมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดประจำปี พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 1957 ลว 20 พ.ค.65) [ แนบ1 ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
พจ0023.5/ว1982ลว 23 พ.ค.65 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร)งวดที่2(พจ0023.5/ว1982ลว 23 พ.ค.65)  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
(พจ0023.5/5796 ลว 23พ.ค.65) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม 2565(พจ0023.5/5796 ลว 23พ.ค.65)  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
พจ 0023.2/1979 ลว 23 พ.ค. 65 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2563)  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
 
 
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1502  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6050-6094 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก กศ. มท 0816.5/ว1473  [ 23 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว1488 [รายชื่อ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐานฯ รับเฉพาะครูในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สน.บถ. มท 0809.4/ว1487  [ 23 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 23 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
อบต.วังทับไทร ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอาชีพการทำสบู่มะม่วงน้ำผึ้งและน้ำพริกเผามะม่ว [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งโพธิ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุวาตภัย วันที่ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.หอไกร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภารกิจงานเพื่อประชาชนของเจ้าหน้าที่กองช่าง [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ทับคล้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรป [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่ามะคาบ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ครั้งที ๑๕-๑๖/๒๕๖๕ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วังโมกข์ กิจกรรมจิตอาสา เทิดพระเกียรติ อำเภอวชิรบารมี [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยแก้ว ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ตะพานหิน ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีประชาพิจารณ์ โค [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วังโมกข์ งานเทถนนคอนกรีต หมู่ 8 ตำบลวังโมกข์ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.ท่าหลวง กู้ชีพท่าหลวงออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่ 3 ตำบลท่าหลวง ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ 38 ปีม [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินมะกอก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเนินมะกอก [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินมะกอก นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอบางมูลนาก ทำการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหลวง เจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ออกซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ม.6 บ้านคลองคู้ ตำบลท่ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าหลวง เจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ออกซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ม.9 บ้านท่าหลวง ตำบลท่า [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 

ฟาร์มเห็ด เกษตร

วัดศรีศรัทธาราม
 
 
 
 
 
 
 
   
หางานตำแหน่งว่าง (30 ก.ย. 2564)    อ่าน 66  ตอบ 0  
ช่องทางแจ้งไฟฟ้าดับ (28 มิ.ย. 2564)    อ่าน 405  ตอบ 2  
ประการศผลการเลือกตั้งวันไหนครับ (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 92  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.กำแพงดิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
   
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 086-929-2046
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ทต.กำแพงดิน