หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงดิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.กำแพงดิน
วัดศรีศรัทธาราม
วัดกำแพงดิน
ศาสนสถานตำบลกำแพงดิน
ตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพงดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำแพงดิน
นางสาวณัฏยา โนรีแพทย์
นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
เทศบาลตำบลกำแพงดิน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
โทรศัพท์ 056-673-222 โทรสาร 056-673-172
 
 
 
 
พจ0023.2/ว2451 ลว 18 มิ.ย. 2564 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ0023.2/ว2451 ลว 18 มิ.ย. 64) [ แนบ1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว2450 ลว 18 มิ.ย. 2564 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.2/ว2450 ลว 18 มิ.ย. 2564) [ แนบ1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.2/- ลงวันที่่ 17 มิถุ การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
พจ.0023.3/ว 2410 ลว 16 มิ.ย.64 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา พ.ศ.2564 (พจ.0023.3/ว 2410 ลว 16 มิ.ย.64)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2413 ลว 16 มิ.ย.64 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 2413 ลว 16 มิ.ย.64)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2413 ลว 16 มิ.ย.64 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย (พจ 0023.3/ว 2413 ลว 16 มิ.ย.64)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2414 ลว 16 มิ.ย.64 การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย (พจ 0023.3/ว 2414 ลว 16 มิ.ย.64)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2415 ลว 16 มิ.ย.64 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2 (พจ 0023.3/ว 2415 ลว 16 มิ.ย.64)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2399 ลว 15 มิ.ย.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (พจ 0023.3/ว 2399 ลว 15 มิ.ย.64)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว2379 ลว 15มิ.ย.64) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564(พจ0023.5/ว2379 ลว 15มิ.ย.64)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว361 ลว 15 มิ.ย.64) แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนพฤษภาคม 2564(พจ0023.5/ว361 ลว 15 มิ.ย.64)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว358 ลว 14 มิ.ย.64) การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม พ.ศ. และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่(กวจ)ฯ  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2377 ลว 15 มิ.ย.64 ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย (พจ 0023.3/ว 2377 ลว 15 มิ.ย.64)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2378 ลว 15 มิ.ย.64 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกสรนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) (พจ 0023.3/ว 2378 ลว 15 มิ.ย.64)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2394 ลว 15 มิ.ย.64 ชอส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2394 ลว 15 มิ.ย.64)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2393 ลว 15 มิ.ย.64 หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) (พจ 0023.3/ว 2393 ลว 15 มิ.ย.64)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2392 ลว 15 มิ.ย.64 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิบ้ติการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม (พจ 0023.3/ว 2392 ลว 15 มิ.ย.64)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2391 ลว 15 มิ.ย.64 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 2391 ลว 15 มิ.ย.64)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว 2380 ลว 15 มิ.ย.64) แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พจ0023.5/ว 2380 ลว 15 มิ.ย.64)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2389 ลว 15 มิ.ย.64 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (พจ 0023.3/ว 2389 ลว 15 มิ.ย.64)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
 
 
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
ทต.ทับคล้อ ประกาศ ขอเชิญลงชื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วม (กิจกรรมหลักที่ 2 ขยายผลชุมชนเศรษฐกิจ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร ฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
อบต.คลองคะเชนทร์ กองช่างและนิติกรสำนักปลัดร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่ตามคำร้องการถมที่รุกที่สาธารณะ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวดง [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ทศบาลตำบลวังกรด ดำเนินการทำความสะอาด ล้างท่อระบายน้ำเสีย บริเวณย่านเก่าวังกรด ถน [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองพระ สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองร่องสมอดำ หมู่ที่ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองพระ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองพระ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านผู้ใหญ่ ถึงท [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองพระ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพลับ ถึงอ่างเก [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองพระ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองดงพลับ หมู่ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.คลองคะเชนทร์ กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมไฟรายทาง เป็นไฟฟ้าสาธารณะรายทาง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังตะกู ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังตะกู ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางไผ่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียง [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 

ฟาร์มเห็ด เกษตร

วัดศรีศรัทธาราม
 
 
 
 
 
 
 
   
ประการศผลการเลือกตั้งวันไหนครับ (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 31  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 40  ตอบ 0  
ช่องทางแจ้งไฟฟ้าดับ (15 พ.ค. 2562)    อ่าน 320  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.กำแพงดิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
   
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 086-929-2046
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ทต.กำแพงดิน