หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงดิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.กำแพงดิน
วัดศรีศรัทธาราม
วัดกำแพงดิน
ศาสนสถานตำบลกำแพงดิน
ตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพงดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำแพงดิน
นางสาวจิรสุดา รัตนพิบูลย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
เทศบาลตำบลกำแพงดิน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
โทรศัพท์ 056-673-222 โทรสาร 056-673-172
 
 
 
 
พจ0023.3-ว 4295 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว821 1-โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มนิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว821 2-โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มนิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว821 3-โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มนิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
พจ 0023.2/ว 4106 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว4291 การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ Traffy Waste ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว4290 การเเต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว14959 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว815 1-กำหนดการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว815 2-กำหนดการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-14915 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว4252 การรายงานข้อมูลพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63 [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
พจ0023.3-ว4253 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ Traffy Waste [ 2 ธ.ค. 2562 ]   
พจ0023.2-809 ส่งตัวบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 29 พ.ย. 2562 ]   
พจ0023.3-ว4244 รายชื่อผู้รับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8 [ 29 พ.ย. 2562 ]   
พจ0023.3-ว4249 การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2562 ]   
พจ0023.3-ว4226 ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]   
พจ0023.3-ว4223 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม [ 29 พ.ย. 2562 ]   
พจ0023.3-ว4222 ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.1/ว 4981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4973  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4969  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งผลการตรวจหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลหนองพอก กค. มท 0803.3/ว4968  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว4951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4952  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว5  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วมงาน "สัปปายะอวอร์ด 2562" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4932  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4909  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว4950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21692-21713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21714-21789 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารกระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว4916  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ กศ. มท 0816.4/ว4944  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา กศ. มท 0816.3/ว4910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4919  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เปลี่ยนแปลงวันส่งแบบรายงานการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายารักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สล. มท 0801.3/ว119  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4850 [อบจ.] [เทศบาล อบต.]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4908  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว4880  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4889  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
อบต.วังตะกู ชุมสภา อบตฺ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 7 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้ายน้ำ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่ม (น้ำแก้ว/น้ำแข็ง) [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวดง ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคณะวงดนตรีรำวงย้อนยุคบริเ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายก [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังตะกู การจัดซุ้มแสดงผลงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทับคล้อ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง บท 9660 พจ.(กองช่าง) [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองปลาไหล พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพร [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.ทับคล้อ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทับคล้อ ประจำปี [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทับคล้อ เจ้าหน้าที่กองช่าง ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ออกกำลังกาย ด้านหลังสำนักง [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับคล้อ กิจกรรมคัดแยกขยะ สิ่งของเหลือใช้ นำกลับมาใช้งานซ้ำ [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
 

ฟาร์มเห็ด เกษตร

วัดศรีศรัทธาราม
 
 
 
 
 
 
 
   
ช่องทางแจ้งไฟฟ้าดับ (15 พ.ค. 2562)    อ่าน 111  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (31 ต.ค. 2561)    อ่าน 503  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ส.ค. 2560)    อ่าน 805  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.กำแพงดิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
   
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 087-846-0336
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ทต.กำแพงดิน